Thursday, 24/09/2020 - 15:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Hoc Cơ Sở Hạnh Thiết

KẾ HOẠCH HỘI THẢO CHUYÊN MÔN CỤM

PHÒNG GD&ĐT QUỲ CHÂU

Cụm trường Hạnh Thiết – Phong

- Hoàn Lãm

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HỘI THẢO CHUYÊN MÔN CỤM ĐỢT I

NĂM HỌC 2017- 2018

 

I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

- Công văn số 289/PGD - THCS ngày 12 tháng 9 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2017 -2018;

- Căn cứ kế hoạch hoạt động của HĐCM bậc THCS;

- Căn cứ vào tình hình thực tế chất lượng giảng dạy của giáo viên;        

- Cụm trường Hạnh Thiết - Phong - Hoàn Lãm xây dựng kế hoạch hội thảo chuyên môn cụm đợt I  năm học 2017 - 2018 như sau;

II. Mục đích yêu cầu

1. Thông qua đợt hội thảo nhằm mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh cũng như tăng cường sự tương tác giữa học sinh với nhau trong quá trình học tập. 

2. Thảo luận để rút kinh nghiệm, tìm hướng khai thác và giảng dạy qua một số tiết dạy thể nghiệm. Rút kinh nghiệm điều chỉnh PPDH theo chủ đề phù hợp đối với đối tượng học sinh ở các nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy cho giáo viên và nâng cao chất lượng thực chất của học sinh giỏi cũng như học sinh đại trà.

3. Các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý chuyên môn, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

III. Nội dung

1. Nội dung chính đợt hội thảo :

Tập trung vào thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh; 

Cách tổ chức hoạt động sinh hoạt nhóm môn theo định hướng nghiên cứu bài học; hồ sơ minh chứng các hoạt động sinh hoạt nhóm môn. 

Trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy học, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Các thành phần, nhóm môn tham gia hội thảo

- CBQL cac đơn vị

- Các Môn: Toán, Lý, hóa; Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Mỹ Thuật, TD

3. Hình thức tổ chức hoạt động

 Tổ chức sinh hoạt theo các nhóm môn trước, trong và sau hội thảo: 

* Trước hội thảo:

 - Lựa chọn chủ đề

-  Hội ý nhóm và thiết kế bài dạy; 

- Cử Nhóm trưởng  và thư ký nhóm

* Trong hội thảo

- Tiến hành dạy thể nghiệm

- Trao đổi rút kinh nghiệm sau giờ dạy

-Trao đổi về xây dựng kế hoạch, cách thức tổ chức hoạt động nhóm môn, hồ sơ nhóm môn

* Sau hội thảo

- Tiến hành dạy lại bài dạy tại hội thảo theo các định hướng bổ sung, điều chỉnh; 

- Vận dụng các phương pháp dạy học đã được góp ý trong thực tiễn giảng dạy các môn học

 Báo cáo trao đổi kết quả, rút kinh nghiệm. 

IV. Chương trình hội thảo

1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, mục đích yêu cầu của đợt hội thảo

2. Các nhóm môn tiến hành dự tiết dạy thể nghiệm, sinh hoạt theo các nhóm môn

3. CBQl các trường xem xét hồ sơ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt chuẩn KĐCLGD

4. Báo cáo kết quả hoạt động của nhóm;  kết thúc đợt hội thảo

V.Tổ chức thực hiện

1. Chuẩn bị nội dung 

Giao cho các nhóm trưởng các nhóm môn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch của nhóm, chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch hội thảo. 

Thời gian hoàn thành triển khai lấy ý kiến bổ sung kế hoạch xong trước ngày 10/1/2018. (Gửi kế hoạch qua mail các đơn vị cho các thành viên trong nhóm góp ý bổ sung)

Chuẩn bị tiết dạy thể nghiệm từ 11 -> 17/01/2018

2.Dạy thể nghiệm (phân chia đều các đơn vị)

+ THCS Hạnh Thiết: Lý, Toán, GDCD, Địa ( 2 lớp7,  2 lớp 9)

+ THCS DTBT Châu Phong: Văn, TD, Sử (3 lớp 6)

+ THCS Hoàn Lãm: Anh, Hóa, Sinh (1 lớp 6; 2 lớp 8)

3. Thảo luận chung và báo cáo kết quả thực hiện của nhóm

- Đánh giá cụ thể về đợt chuyên đề (những nội dung đạt và chưa đạt, quan trọng tập trung đánh giá hiệu quả cụ thể của đợt hội thảo chuyên đề đến hoạt động dạy - học thực tiễn của giáo viên và học sinh)

VI. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian tiến hành hội thảo: Vào 7 giờ 30 phút ngày 18/01/2018.

- Địa điểm: Trường THCS Hoàn Lãm.

VII. Phân công nhiệm vụ:

1.Trường THCS Hoàn lãm chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, bố trí học sinh tham gia hội thảo để tiến hành hội thảo thành công.

2. Để đảm bảo cho công tác hội thảo, tạm phân công nhóm trưởng các môn

 như sau

Môn Nhóm trưởng Thư ký Ghi chú

Toán THCS Hạnh Thiết THCS DTBT Châu Phong

Văn THCS Hạnh Thiết THCS DTBT Châu Phong

Lý THCS Hạnh Thiết THCS DTBT Châu Phong

Anh THCS Hoàn Lãm THCS Hạnh Thiết

Sinh THCS DTBT Châu Phong THCS Hạnh Thiết

Sử THCS DTBT Châu Phong THCS Hạnh Thiết

Địa THCS DTBT Châu Phong THCS Hạnh Thiết

GDCD THCS Hoàn Lãm THCS DTBT Châu Phong

TD THCS Hạnh Thiết THCS DTBT Châu Phong

Hóa THCS Hoàn Lãm THCS Hạnh Thiết

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên môn cụm đợt 1, năm học 2017 - 2018. Kế hoạch được triển khai rộng rãi đến tận giáo viên thuộc 3 trường THCS Hạnh Thiết, THCS Châu Phong và THCS Hoàn Lãm để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Chuyên môn PGD&ĐT để b/c;

- Trường THCS Hạnh thiết, PTDTBT THCS Châu phong, THCS Hoàn lãm để thực hiện;

- Lưu các trường Tân Lạc, ngày  29 tháng 12 năm 2017

CỤM TRƯỞNG

HT TRƯỜNG THCS HẠNH THIẾT

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân

Bài tin liên quan